Obchodné právo

„Legis interpretatio legis vim obtinet“ – výklad zákona naberá silu zákona

Obchodné právo predstavuje súhrn právnych noriem upravujúcich právne postavenie podnikateľov a vzťahy, do ktorých podnikatelia navzájom vstupujú pri uskutočňovaní podnikateľskej činnosti. Obchodné právo je osobitná časť súkromného práva.Najvyšším prameňom obchodného práva na Slovesnku je Obchodný zákonník zákon č.513/1991Zb.,

ZOBRAZIŤ VIAC

Občianske právo

„Neminem leadere“ – nikomu neškodiť. Zásada vyjadrujúca skutočnosť, že každý by sa mal správať tak, aby nerušil práva iného.“

Občianske právo predstavuje právne odvetvie, ktoré všeobecne upravuje majetkové vzťahy a s nimi súvisiace osobné a osobnomajetkové vzťahy, pričom subjekty týchto vzťahov majú v právnej rovine rovnaké postavenie. Účastníkmi uvedených občianskoprávnych vzťahov sú fyzické osoby a právnické osoby, účastníkom však môže byť aj štát. Všeobecnú právnu úpravu zakotvuje Občiansky zákonník zákon č. 40/1964 Zb. , Ústava SR zákon č. 460/1992 Zb., ale aj Civilný sporový poriadok , zákon č.160/2015 Z.z., a Civilný mimosporový poriadok , zákon č.161/2015 Z.z.

ZOBRAZIŤ VIAC

Pracovné právo

„Iustitia nemini neganda“ – spravodlivosť nemá byť nikomu odopretá.

Pracovné právo je odvetvím práva, ktoré upravuje pracovné vzťahy, v ktorých zamestnávateľ používa pracovnú silu občana.Základným kódexom je Zákonník práce –zákon č. 311/2001 Z.z. novelizovaný na súčasne pomery, ktorý upravuje otázky pracovného pomeru, jeho vznik , zánik, podmienky v práci (pracovný poriadok, prac. disciplína, prac. čas, dovolenka), mzdu a odmeňovanie ako aj zodpovednosť zamestnanca a zodpovednosť za škodu.

ZOBRAZIŤ VIAC

Rodinné právo

„Rodičovstvo chápané ako mimoriadne poslanie muža a ženy.“ - Zákon o rodine

Rodinné právo nie je osobitným právnym odvetvím. Patrí do systému všeobecného súkromného práva, teda do občianskeho práva. Čo sa týka právnej úpravy tá je opäť rozložená do niekoľkých prameňov, pričom tým ťažiskovým je zákon 36/2005 Z.z, -Zákon o rodine. Samozrejme subsidiárne, teda podporne, je používaný občiansky zákonník a to v zmysle ustanovenia § 110 zákona o rodine ktorý ustanovuje, že ustanovenia Občianskeho zákonníku sa použijú, ak zákon o rodinne neustanovuje inak. Zákon o rodine teda upravuje vzťahy, ako aj práva a povinnosti medzi rodičmi, deťmi, medzi manželmi, a ďalšími členmi rodiny, ktoré vznikajú priamo zo zákona, majú povahu nynútiteľnosti a nepremlčateľnosti.

ZOBRAZIŤ VIAC

Spotrebiteľské právo

„Neminem leadere“ – nikomu neškodit. Tato zásada znamená, že by sa každý mal správať tak, aby nerušil právo iného.

Legislatíva na národnej, ale i medzinárodnej úrovni zabezpečuje určité zákonné štandardy, ktoré majú za úlohu chráni spotrebiteľa-ako slabší článok v postavení v právnych vzťahoch , do ktorých vstupujú s poskytovateľmi služieb. Bohužiaľ s mnohokrát stáva, že poskytovatelia tovarov a služieb využívajú toto slabšie postavenie v svoj prospech čomu sa súčasná legislatíva snaží aktívne a spravodlivo zabrániť. Právnu úpravu ochrany spotreboteľa zabezpečuje predovšetkým zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa").

ZOBRAZIŤ VIAC

Dedičské právo

„Suum cuique tribuere“ – dať každému, čo je jeho

Dedičké právo je majetkovým právom, nakoľko majetkový obsah dedenia vyjadruje základnú spoločenskú funkciu a význam dedičského práva, tak v objektívnom, ako aj subjektívnom zmysle slova.Samotný pojem –dedenie, znamená prechod práv a povinností fyzickej osoby z dôvodu jej smrti (mortis causa) na iné subjekty a označuje sa ako „dedičská postupnosť“ (dedičská sukcesia).Základný právny rámec ochrany dedčského práva v prvom rade vytvára Ústava SR. V zmysle čl. 20 Ústavy SR , ktorý uvádza, že každý má právo vlastniť majetok a dedenie sa zaručuje. Čo sa týka základného pramena dedičského práva , predstavuje ho v hmotnoprávnej rovine Občiansky zákonník a to vo svojej siedmej časti (§ 460 až 487) pod názvom „Dedenie“..

ZOBRAZIŤ VIAC

Správne právo

„Ignorantia iuris non excusat“ – neznalost zákona neospravedlňuje

Znalosť problematiky verejnej správy a jej jednotlivých zložiek tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí nielen členov právnickej obce, ale aj všetkých občanov Slovenskej republiky. Správne právo tvorí osobitné odvetvie slovenského verejného práva, ktoré zahŕňa verejnoprávne normy upravujúce organizáciu a činnosť verejnej správy, vrátane administratívnoprávnych vzťahov, ktoré vznikajú medzi správnymi orgánmi a fyzickými osobami, právnickými osobami a medzi správnymi orgánmi navzájom. Predmet správneho práva je tvorený verejnou správou, ktorej základnými zložkami sú štátna správa, územná a záujmová samospráva a tzv. ostatná verejná správa, ktorú prevažne vykonávajú verejnoprávne korporácie.

ZOBRAZIŤ VIAC

Trestné právo

„Nullum crimen, nulla poena, nullus processus criminalis sine lege“ – uváda , že nie je zločinu, nie je viny, pokiaľ tak neustanový samotný zákon a len podľa neho sa môže konať v trestnom konaní Táto zásada zaisťuje právnu istotu obvineného“

Trestné právo je zaradené medzi odvetvia verejného práva, ktoré chráni významné spoločenské vzťahy pred protiprávnym konaním tým, že určuje, čo je trestný čin, stanovuje podmienky trestnej zodpovednosti a aj beztrestnosti, druhy sankcií, spôsob ich ukladania a výkonu.V samotnom trestnom konaní sa rozhoduje o vine a treste, kde aj malé chybné rozhodnutie dokáže zmeniť do značnej mieri život človeka.

ZOBRAZIŤ VIAC

Ústavná sťažnosť

„Iustitia nemini neganda“ – spravodlivosť nemá byťnikomu odopretá čo znamená, že každý má právo, aby bola o jeho veci po práve rozhodnuté

O ústavných sťažnostiach fyzických a právnických osôb rozhoduje Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd"), ako nezávislý súdny orgán ochrany, ktorý koná a rozhoduje v zmysle čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej aj „ústava") a to v prípade ak oprávnené subjekty namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd.

ZOBRAZIŤ VIAC

Start-UP

„Omne principium grave“ - zanmená, že každý začiatok je ťažký.

Startup (tiež start up, start-up, startup company) je pojem označujúci novo vznikajúci projekt či začínajúci podnik, ktorý je inovačný a má veľký potenciál rastu. Pojem sa stal veľmi používaný v priebehu rozvoja dot-com spoločností, v súčasnej dobe je používaný pre rôzne technologické projekty v rôznych odvetviach (energetika, biotechnológie, informačné technológie) s vysokým potenciálom rastu.

ZOBRAZIŤ VIAC

Vymáhanie pohľadávok

„Suum cuique tribuere“ – dať každému čo jeho je

V popredí našich služieb, ako už z názvu vyplýva, je riešenie vymáhania pohľadávok právnických osôb, ale aj fyzických osôb v rámci SR aj mimo nej. Systém vymáhania pohľadávok je v našej spoločnosti členený v dvoch úrovniach, kde v prvej pôsobíme na uhradenie pohľadávky mimosúdnym vymáhaním a v prípadoch zlyhania nástrojov mimosúdneho vymáhania Vám pomôžeme rozhodnúť sa, na základe našich informácií, ktoré sme získali o dlžníkovi, či sa Vám oplatí vynaložiť náklady na súdne konanie a zároveň budete mať v rukách dôkaz, že ste sa pokúšali pred žalobou na súd o zmier mimosúdnou cestou. V oblasti pohľadávok advokátska kancelária Pisár & Partners ďalej poskytuje:

ZOBRAZIŤ VIAC

Medzinárodné právo

„Ne bis in idem“ – o tej istej veci nesmie byť dvakrát rozhodované

Vstupom Slovenskej republiky do Európskeho priestoru sme sa zároveň, ako členský štát, zaviazali rešpektovať právne normy Európskej únie, čo je upravené v Ústave Slovenskej republiky -čl. 7, ktorý v ods. 2 pojednáva , že Slovenská republika môže medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy prenies výkon časti svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku úniu. Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednos pred zákonmi Slovenskej republiky.

ZOBRAZIŤ VIAC

ČLÁNKY

Prečítajte si naše najnovšie články

 • Priestupky a priestupkové konanie- 1.časť

  Každý z nás sa už určite aspoň raz stretol s protiprávnym konaním, ku ktorému bolo nutné privolať policajnú hliadku...

  ČÍTAŤ VIAC
 • Priestupky a priestupkové konanie- 2.časť

  ...najčastejšie priestupky, ktoré spadajú do príslušnosti Okresných úradov, konkrétne pod odbor Všeobecnej vnútornej správy.

  ČÍTAŤ VIAC
 • Susedské vzťahy

  V súčasnosti sa do povedomia ľudí opäť dostáva úprava takzvaných susedských vzťahov.

  ČÍTAŤ VIAC

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade, že máte záujem o naše služby napíšte nám na stanislav.pisar@gmail.com
Alebo nám volajte +421 908 913 423